دایره المعارف صوتی مهرفام

ضریب جذب مواد یا تجهیزات جذب کننده صوت برابربا نسبت صوت جذب شده بر شدت صوت وارد شده بر سطح مواد می باشد.
صدای تولید شده در اثر حرکت اتمسفر یا جریان سیال
تمام نویزهای منتشر شده در محیط که توسط منابع مختلف تولید شده است
اتاق تست که یک سطح جاذب آکوستیکی برای از بین بردن انعکاس صوت از سطوح بر روی دیوارهای آن قرار دارد. این تجهیز معمولا برای اندازه گیری مشخصه های انتشار صوت تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرد.
پروسه اتلاف انرژی صوت و تبدیل آن به انرژی حرارتی. در سیستم های کنترل نویز معمولا برای دمپ امواج صوتی منتشر شده از صفحات در حا ل ارتعاش، مواد جاذب و دمپ کننده بر روی این صفحات قرار میگیرد.
تجهیزی که در داخل داکت یا محدوده باز عبور هوا در مسیر تهویه برای کاهش نویز عبوری قرار میگیرد. این تجهیز با استفاده از مواد جاذب قرار گرفته در داخل این تجهیزات موجب کاهش صوت عبوری می گردد.
گراف یا پلاتی از تراز فشار صوت که در واحد اکتاو یا یک سوم اکتاو گزارش می شود
کاهش تراز توان صوت اتلاف شده توسط ورود به تجهیزاتی مانند سایلنسر و مافلر در یک سیستم کنترل آلودگی صوتی.( نگاه کنید به ASME E-477)
یک تک عدد نسبی که میانگین ضریب جذب در باند های 250، 500،،1000 و 2000 بوده و به صورت ضریبی از عدد 0.05 بیان میگردد.
محدوده ای از فرکانس های صوتی که رنج بالای آن دو برابر رنج پاین است و معمولا با مقدار وسط هر باند شناخته می شوند مانند 31.5،63،125،250،500 و ...هرتز
پژواک انعکاس صدای تولید شده به دلیل برخورد امواج صوتی با سطوح یک اتاق می باشد.
امواج فشاری که در هوا و سایر مواد الاستیک حرکت میکند
یک پروسه آکوستیکی که منجر به اتلاف و تبدیل صوت به انرژی گرمایی می گردد و انعکاس صوت را به شدت کاهش می دهد.
اندازه تمام توان آکوستیکی تولید شده توسط منبع نویز
اندازه تغییرات فشار هوا به دیلی وجود امواج صوتی
یک مقدار نسبی که با توجه به اندازه گیری مقدار نویز عبور کرده از یک سطح مطابق با استاندارد ASTM 413 اندازه گیری شده است. این مقدار نشان دهنده رنج عملکرد محصولاتی چون اتاقک و دیوار جاذب می باشد.